Giảm giá!

Bình hoa Lọ hoa

Bình hoa men rạn vẽ sen

450.000 400.000

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa thờ men rạn cao cấp

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa thờ men rạn rồng nổi

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa thờ vẽ Rồng

Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa thờ vẽ Sen men lam cao cấp H42

1.350.000 1.150.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng đắp nổi sen SH27

1.500.000 1.150.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng đắp nổi sen SH32

2.300.000 1.650.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng đắp nổi sen SH52

3.500.000 3.250.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng mẫu CDH27

1.500.000 1.150.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng mẫu CDH32

2.300.000 1.650.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình gốm bát tràng mẫu CDH52

3.300.000 2.950.000
Giảm giá!
2.000.000 1.850.000
Giảm giá!

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng

Lộc bình thờ men rạn cảnh tùng hươu H50

950.000 850.000
Giảm giá!
1.500.000 1.150.000
Giảm giá!
2.300.000 1.650.000
Giảm giá!
3.300.000 2.950.000