Bát nắp thờ

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!