1.800.000
2.350.000

Tượng gốm bát tràng

Tượng Di Lặc Gánh Tiền

1.800.000

Tượng gốm bát tràng

Tượng Thần Tài Thổ Địa

450.000